Algeme voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Boers Tuinklussen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

–              Boers Tuinklussen: De gebruiker van de algemene voorwaarden.

–              Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Boers Tuinklussen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

–              Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van hovenierswerkzaamheden door Boers Tuinklussen.

–              Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Boers Tuinklussen zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

–              Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

–              Materialen:

 1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of tot ontwikkeling te komen.
 2. Zand, grond, teelaarde en compost.
 3. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

 

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boers Tuinklussen en een opdrachtgever waarop Boers Tuinklussen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Boers Tuinklussen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4.             Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Boers Tuinklussen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Boers Tuinklussen de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Boers Tuinklussen deze informatie te verstrekken.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en  geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Boers Tuinklussen verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn  om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 4.             Boers Tuinklussen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (per email) binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 5.             De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6.             Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Boers Tuinklussen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boers Tuinklussen anders aangeeft.
 7.             Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of bij andere opdrachtgevers.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1.             Boers Tuinklussen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2.             Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boers Tuinklussen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boers Tuinklussen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boers Tuinklussen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boers Tuinklussen zijn verstrekt, heeft Boers Tuinklussen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4.             Boers Tuinklussen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boers Tuinklussen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boers Tuinklussen kenbaar behoorde te zijn.
 5.             Indien door Boers Tuinklussen of door Boers Tuinklussen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6.             Opdrachtgever vrijwaart Boers Tuinklussen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1.             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2.             Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boers Tuinklussen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3.             Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Boers Tuinklussen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4.             Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Boers Tuinklussen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5.             In afwijking van lid 3 zal Boers Tuinklussen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Boers Tuinklussen kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Prijswijzigingen

 1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij de onderhoudswerkzaamheden is Boers Tuinklussen gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Leveranties

 1. Alle leveranties welke door Boers Tuinklussen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Boers Tuinklussen staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Boers Tuinklussen zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/of verhardings-materiaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijnen afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Boers Tuinklussen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip  en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen  in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde  producten.

 

Artikel 8 Opzegging

 1.             Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2.             Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Boers Tuinklussen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Boers Tuinklussen zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3.             Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boers Tuinklussen, zal Boers Tuinklussen in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4.             Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Boers Tuinklussen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1.             Boers Tuinklussen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst Boers Tuinklussen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

 1.             Voorts is Boers Tuinklussen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2.             Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boers Tuinklussen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Boers Tuinklussen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3.             Boers Tuinklussen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Uitvoerbaarheid van de opdracht

 1.             Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.  Indien naar het oordeel van Boers Tuinklussen de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Boers Tuinklussen het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Boers Tuinklussen het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
 2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
 3. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Boers Tuinklussen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 4. Overmacht aan de zijde van Boers Tuinklussen. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Boers Tuinklussen tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Boers Tuinklussen  onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

Artikel 11 Transportrisico’s

Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Boers Tuinklussen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Oplevering

Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Boers Tuinklussen daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 

Artikel 13 Betaling

 1.             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Boers Tuinklussen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2.             Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Boers Tuinklussen een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Boers Tuinklussen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 4. Aan personen in dienst van Boers Tuinklussen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

 

Artikel 14 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling

Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Boers Tuinklussen geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Boers Tuinklussen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Boers Tuinklussen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 16 Klachten en wanprestaties

 1.             Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Boers Tuinklussen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Boers Tuinklussen in staat is adequaat te reageren.
 2.             Indien een klacht gegrond is, zal Boers Tuinklussen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3.             De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 4.             Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1.             Indien Boers Tuinklussen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2.             Indien Boers Tuinklussen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Boers Tuinklussen te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Boers Tuinklussen voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 20.000,- (Zegge: twintigduizend euro).
 3. Boers Tuinklussen is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van één of meerdere personeelsleden of zijn eventuele onderaannemers.
 4. Boers Tuinklussen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Boers Tuinklussen voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Boers Tuinklussen niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien Boers Tuinklussen de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht  om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen.
 6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Boers Tuinklussen niet respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Boers Tuinklussen voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Boers Tuinklussen bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
 8.             De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boers Tuinklussen of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 18 Afspraken door personeel

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Boers Tuinklussen binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 

Artikel 20 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

Onder inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

– Boers Tuinklussen zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

– De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door Boers Tuinklussen verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Boers Tuinklussen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. (Vrijblijvende) ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven eigendom van  Boers Tuinklussen en kunnen en mogen pas door opdrachtgever worden gebruikt (in oorspronkelijke danwel aangepaste vorm) als hiervoor een overeengekomen vergoeding voor is betaald.

 

Artikel 22 Geschillen

 1.             De rechter in de vestigingsplaats van Boers Tuinklussen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Boers Tuinklussen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2.             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Boers Tuinklussen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn deze voorwaarden te vinden op de website van Boers Tuinklussen: www.boerstuinklussen.nl

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boers Tuinklussen en een opdrachtgever waarop Boers Tuinklussen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Boers Tuinklussen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4.             Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Boers Tuinklussen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.